sanatio

Tvrtka Sanatio d.o.o. zapošljava kvalificirano osoblje, od kojih izdvajamo mr. sc. veterine, dipl. ing. biologije, dipl. ing. agronomije i sanitarne ing. Svi djelatnici angažirani na poslovima DDD-a osposobljeni su za kvalitetno i sigurno obavljanje radova.

Prema Zakonu o kemikalijama (NN 150/05) djelatnici su osposobljeni za rad s opasnim kemikalijama pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju, te su prošli program stručnog usavršavanja i osposobljavanja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sukladno čl. 16 st. 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (NN 35/07), naši djelatnici od jeseni 2008. godine pohađaju program DDD Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera.

Posjedujemo vozila i opremu za obavljanje i najzahtjevnijih poslova.

Tvrtka pruža kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, počevši od izrade obvezatnog Plana i programa mjera, provedbe, edukacije zaposlenih i monitoringa, odnosno u potpunosti provodi obvezatne DDD mjere na način određen Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije /NN RH br. 35/07/ za što posjeduje rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a za obavljanje poslova sanitarne zaštite u oblasti veterine i rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava za veterinarstvo.

certifikati kvalitete

Politika kvalitete i zaštite okoliša

Temelj uspješnog poslovanja SANATIO d.o.o. je propisana razina kvalitete pružanja usluga DDD, a politika integriranog sustava upravljanja predstavlja osnovu unaprjeđivanja i stalnog poboljšanja integriranog sustava upravljanja tvrtke.

Kontinuirano provođenje i unapređenje poslovanja kroz sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti zaposlenika i sigurnosti hranom prema zahtjevima normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, specifikaciji OHSAS 18001:2007 i ISO 22000:2005, temelj je i garancija zadovoljstva našeg kupca – korisnika usluga, radnika, dobavljača, vlasnika te šire društvene zajednice.

Uprava svojim primjerom i osobnim angažmanom pokazuje opredijeljenost za provođenje integriranog sustava upravljanja te pozitivan stav za ispunjavanje zahtjeva korisnika usluga, radnika, zakonske regulative, pa time i zahtjeva vlasnika i šire društvene zajednice, čime želi postati primjer svjesnosti za društvenu odgovornost i potrebe održivog razvoja.

Svi radnici u okviru svojih odgovornosti u procesima odgovorni su za kvalitetu, zaštitu okoliša i zaštitu zdravlja i sigurnosti te imaju pravo i odgovornost za predlaganje mjera za poboljšanje implementiranog sustava upravljanja. Sukladno tome omogućena je stalna edukacija i usavršavanje svih radnika u tvrtki u cilju poboljšanja poslovanja.

Briga za zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i zahtjeva kupca za sigurnost hrane ugrađena je u svijest svih zaposlenika tvrtke, identificirani su značajni aspekti okoliša i postavljeni ciljevi za sprječavanje ili smanjenje njihovog utjecaja na okoliš.

Sigurnost svakog radnika i sredstava rada, a posebno sigurnost cijele društvene zajednice stalna je briga odgovornih, ali i svih radnika, što nam uz uvažavanje ekoloških normi i zaštite okoliša treba donijeti zadovoljstvo rada i poštovanje naših kupaca i dobavljača.

Politika integriranog sustava upravljanja temeljni je dokument i sastavni dio Priručnika integriranog sustava upravljanja, u skladu je sa svim ostalim dokumentima tvrtke SANATIO d.o.o., a zadaća je i uprave i svih radnika da se pridržavaju svih zakonskih propisa i internih uputa, svatko u svojem djelokrugu rada.

Politika integriranog sustava upravljanja javno se obznanjuje, kako bi sve zainteresirane strane znale stavove Uprave, a radnici mogli aktivno sudjelovati u njenom ostvarivanju.

Zagreb, 2. travnja 2013.

Direktor
Marijan Benić

Opći podaci

Naziv: SANATIO d.o.o. za usluge
Skraćeni naziv: SANATIO d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Bolnička cesta 34 c
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave: dr.sc.Marijan Benić dr,vet.med.spec.medicinske sanitacije
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080659242
IBAN: HR83 2340 0091 1103 37074, otvoren kod Privredne banke Zagreb
OIB: 70241049761